1. חדר המסחר של InvestArena ייעוץ השקעות בזמן אמת (להלן "החברה").
 2. הרשמת לקוח לתכנית מותנית במידת הצורך במידת התאמתו לתכנית, עפ”י שיקול דעתה של החברה והיועץ בקשר לחדר המסחר ועל פי כל דין במקרה בו החברה ו/או היועץ ידחו את בקשת הלקוח להשתתף בתכנית מסוימת תוחזר לו עלות החבילה במלואה והסכם זה יתבטל לכל דבר ועניין.
 3. החברה רשאית לשנות, ללא כל הודעה מוקדמת, את התכנים, שעות הלימוד, מועדי הקורסים, המרצים, או כל פרט מקצועי אחר הקשור לתכנית, והכל לפי שיקול דעתה המקצועי, מבלי שיהווה טיעון ו/או עילה לביטול או החזר שכר הלימוד, אלא כאמור בהסכם זה.
 4. כל הזכויות במסמכים, קבצים וכל חומר אחר, שיימסרו ללקוח במסגרת התכנית יישארו בבעלותה הבלעדית של החברה, והלקוח אינו רשאי לעשות בהם כל שימוש, לצלם או להעתיק אותם, או להעביר אותו לצד שלישי כלשהו, וכל זאת למעט שימושו האישי של הלקוח. כמו כן, הלקוח אינו רשאי להקליט ו/או לצלם ו/או לתעד בכל אמצעי דומה את השיעורים שיועברו במסגרת התכנית, וזאת למעט תרשומת שתיערך על ידי הלקוח לשימושו האישי.
 5. במהלך השתתפותו של הלקוח בחדר המסחר הוא יתנהג התנהגות נאותה בהתאם וישמע להוראות החברה ונציגיה. החברה זכאית להרחיק לקוחות, ללא החזר כספי, עקב התנהגות לא נאותה או מקובלת.
 6. הלקוח מאשר כי ידוע לו כי:
 • הלקוח מצהיר כי הוא בגיר שמלאו לו 18 שנה וכי ידוע לו שהתחברות לחדר המסחר אינה מותרת למי שטרם מלאו לו 18 שנה.
 • החברה אינה מתחייבת כי התכנית ואו השתתפות בחדר המסחר מהווים ערובה להצלחה כלשהי במסחר בשוק ההון ואין בהסתכמות על התכנים המועברים במסגרת התכנית בכדי לגרום לכך שמסחר שהלקוח יבצע, ככל שיבצע, יהיה אכן רווחי, יספק ללקוח תשואה מסוימת ויענה על ציפיות הלקוח.
 • החברה עשויה להפנות את לקוחותיה לסחור באופן עצמאי בפלטפורמות מסחר כלשהן נוסח ברוקרים הפועלים בישראל/ חברי בורסה וכיו”ב (להלן: “פלטפורמות המסחר“). ידוע ללקוח כי החברה אינה מבצעת בדיקת נאותות כלשהי אודות פלטפורמות המסחר המוצעות וככל שהיא מפנה לקוחות לפלטפורמות מסחר מסוימות ההפניות הינן בגדר של המלצות בלבד וכי ככל שהלקוח מעוניין אכן לסחור, הבחירה הסופית בפלטפורמת מסחר כלשהי, בין היא מוצעת על ידי החברה ובין אם לאו, הנה של הלקוח בלבד, ועל אחריותו בלבד.
 • החברה לא תהיה אחראית להתקשרות בין הלקוח לבין פלטפורמות המסחר ככל שתעשנה והיא אינה צד קשור להתקשרות זאת, ובכלל זה לא תהיה אחראית לשום מצג ו/או נזק ח”ח שייגרם ללקוחות פלטפורמות המסחר לרבות לכספי הלקוחות המופקדים אצל פלטפורמות המסחר, עמלות הנגבות מהלקוחות, דיוק הציטוטים שניתנים ללקוחות פלטפורמות המסחר וכיו”ב.
 • כמו כן, מובהר כי אחריות החברה הינה לספק ללקוח את ההכשרה ואת הידע כפי שמופיע בתכנית הלימוד והסכם ההתקשרות, החברה אינה מבטיחה הצלחה כלשהי או השגת תשואה עתידית ללקוח כתוצאה מפעילות הלקוח בזירות המסחר השונות.
 • ידוע ללקוח שהחברה עשויה להיות קשורה בהסכם הפניות עם פלטפורמות המסחר ועשויה ליהנות מתגמול כספי כתוצאה מהפניית לקוחותיה לפלטפורמות מסחר כלשהן.
 • ככל שהלקוח יקבל החלטות השקעה כלשהן בהתבסס על תכני התכנית ובפרט תכני חדר המסחר הרי שהוא מקבל אותן באופן עצמאי בלבד, על שיקול דעתו הבלעדי.
 • הסקירות או ההמלצות הכלולות במסגרת חדר המסחר הינם בגדר של מידע צופה פני עתיד שמתבססות על נתונים שנאספו על ידי החברה ועל תחזיות החברה. כך, שההתרחשות בפועל עשויה להתממש באופן שונה, לרבות מהותית, מהצפוי.
 1. בסימון של אישור הסכם זה הלקוח מאשר את הסכמתו כי הנתונים שמסר לחברה עשויים בין היתר לשמש לצרכי דיוור ישיר בנוגע למוצרים/ שירותים של החברה ושל גופים הקשורים אליה במקרה שהחברה תסבור שהלקוח יהיה מעוניין בהם. בכלל זה, הלקוח מסכים לקבל דברי פרסומת מהחברה ומגופים קשורים אליה למטרות שיווקיות, כולל למשלוח פרסומת באמצעות SMS , Email פקס וטלפון. באפשרות הלקוח להודיע בכל עת כי ברצונו שלא לקבל יותר פרסומים והצעות כאמור.
 2. אמור, בכל עת שהלקוח יבחר להסיר את כתובת הדוא”ל באמצעותה נרשם ,יוכל באמצעות הסרה קלה (לחיצה על הסר/בטל ) ו/או reply לדואר השיווקי ו/או לכתובת [email protected]

 3. הלקוח מאשר כי קרא והבין את כל סעיפי מסמך זה, וכי אישורו האלקטרוני עליו מהווה את הסכמתו לתוכנו ולהתחייבויותיו על פיו.
 4. סמכות השיפוט בקשר עם תכנית זאת ומסמך זה מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.
 5.  מובהר כי במידה והלקוח יבחר לשלם את שכר הלימוד באמצעות כרטיס אשראי דרך האתר, נתוני האשראי שהלקוח יזין לצורך התשלום ימסרו לנותן שירותי האשראי המספק שירותים עבור החברה (להלן: "נותן שירותי האשראי"), שימוש בנתונים האמורים על ידי נותן שירותי האשראי כפוף למדיניות הפרטיות של נותן שירותי האשראי ולחברה לא תהיה גישה לנתונים אלה ולא תהיה לה שליטה על השימוש שיעשה בהם.
 6. בהתאם להצהרת נותן שירותי האשראי, הוא עומד בתקן אחיד לאבטחת מידע בעסקים – תקן PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) אשר נקבע על ידי מועצה בינלאומית (PCI SSC).